14. a 18. 11. 2019 – Pedagogická diagnostika a stimulace vývoje dítěte předškolního věku I, II
Dvoudenní seminář Pedagogická diagnostika a stimulace vývoje dítěte předškolního věku I, II s Mgr. Jiřinou Bednářovou

14. a 18. listopadu 2019 od 9.00

Místo konání bude upřesněno

Cílem setkání je zajistit posílení znalostí pedagogů v oblasti diagnostiky a stimulace dětí předškolního věku. Seminář je zdarma a je pořádán v rámci implementačních aktivit projektu ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

1. DEN

Blok č. 1: AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY (2 hodiny)

Diagnostika

• Statická (standardizovaná, nestandardizovaná)

• Dynamický přístup

Seznámení a ukázky konkrétních diagnostických nástrojů zaměřených na sledování rozvoje dítěte; výstupy a aplikace ve školní praxi. Výhody a úskalí jednotlivých typů diagnostik.

Blok č. 2: VÝVOJ PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE (2,5 hodiny)

Seznámení s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte od 3 do 7 let, s diagnostikou dílčích funkcí, jako východiskem pro maximální podporu individuálních rozvojových možností dítěte.

Blok č. 3 : ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ (2 hodiny)

Diagnostika a stimulace vývoje zrakového vnímání u dítěte od 3 do 7 let:

• zraková diferenciace – rozlišení detailu, horizontální polohy, vertikální polohy; činnosti rozvíjející zrakovou diferenciaci, možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku

• zraková analýza a syntéza – uvědomování si částí a celku, jejich vzájemného postavení; činnosti rozvíjející zrakovou analýzu a syntézu, možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku

• zraková paměť

Blok č. 4: ORIENTACE V ČASE (0,5 hodiny)

Diagnostika a stimulace vývoje orientace v čase u dítěte od 3 do 7 let:

• vnímání časových úseků

• časová serialita

2. DEN

Blok č. 1: ZÁKLADNÍ MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY (2 hodiny)

Oblasti, které mají vliv na budování matematických představ: motorika, jemná motorika, řeč, prostorová orientace, zpracování zrakových vjemů.

Diagnostika a stimulace vývoje matematických představ u dítěte od 3 do 7 let:

• oblasti směřující k vytváření pojmu přirozeného čísla: porovnávání, řazení, třídění, uspořádávání

• budování pojmu přirozeného čísla

Blok č. 2 : ŘEČ (2,5 hodiny)

Diagnostika a stimulace vývoje řeči u dítěte od 3 do 7 let v rovině:

• lexikálně-sémantické (bohatost slovní zásoby a chápání významu slov; slovních spojení a vět)

• morfologicko-syntaktické (tvarosloví a tvoření vět)

• pragmatické (užití řeči v praxi)  foneticko-fonologické (výslovnost hlásek a jejich funkce v řeči)

Blok č. 3 FONOLOGICKÉ UVĚDOMOVÁNÍ (1,5 hodiny)

Diagnostika a stimulace vývoje fonologického uvědomování u dítěte od 3 do 7 let:

• sluchová diferenciace

• sluchová analýza a syntéza

• sluchová paměť

• vnímání rytmu

Blok č. 4 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, SEBEOBSLUHA, HRA (2 hodiny)

Diagnostika a stimulace vývoje dítěte od 3 do 7 let v oblasti:

• sociálních schopností a dovedností

• sebeobsluhy

• hry

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE