15.03.2021 – Správní řízení pro mateřské školy
Online seminář s Mgr. Ladislavem Dvořákem

15. března 2021, od 10.00 do 15.00 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Seminář je určen pro ředitele mateřských škol, které jsou součástí MAP Říčany.

Anotace

Obsahem online semináře je seznámení se s aktuálním přehledem právních předpisů, zejména zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Tento seminář konkretizuje a vymezuje práva a povinnosti ředitelů škol a školských zařízení v oblasti výkonu státní správy v přenesené působnosti a základní zásady činnosti správního orgánu.

Účastníci setkání budou zároveň seznámeni se způsoby zahájení, průběhu a ukončení správního řízení, včetně zjišťování podkladů a dokumentů potřebných pro správní řízení až do doby vydání správního rozhodnutí, včetně problematiky procesních skutečností jako je počítání lhůt, přerušení a zastavení řízení, přizvání tlumočníka, opatrovníka, oznamování rozhodnutí a vydání rozhodnutí. Dále bude řešena problematika odvolacího řízení a odvolací lhůty.

Zaměříme se na rozbor jednotlivých případů z MŠ bez ohledu na zřizovatele.

Na závěr bude probíhat diskuze, která umožní účastníkům konzultovat nově získané poznatky.

Účastníci semináře obdrží osvědčení, které následně zašleme poštou.

 

Cílem setkání je zajistit posílení znalostí ředitelů MŠ v oblasti správního řízení.

Online seminář je zdarma. Je pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE