17. 2. 2022 — Rozvoj řeči, fonologického uvědomování (čtenářská pregramotnost)
Webinář s Mgr. Jiřinou Bednářovou

17. února 2022, od 8.00 do 16.00 hodin

ONLINE - Link Vám zašleme 30 minut předem

Webinář pro pedagogické pracovníky MŠ (pedagogy mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogovy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, ostatní pedagogické pracovníky), kteří jsou součástí MAP Říčany.

 

Program:

ÚVOD

 • Čtenářská pregramotnost, specifika v jednotlivých oblastech vývoje.
 • Propojení matematické, čtenářské a dalších pregramotností a gramotností.
 • Řeč jako základ myšlení, souvislosti s vývojem dalších oblastí – prostorové, zrakové vnímání…
 • Potřeba komplexního, uceleného pohledu na dítě, propojenost a podmíněnost schopností a dovedností každého dítěte.

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST

 • Předpoklady pro četní, psaní – vliv na čtenářskou pregramotnost a gramotnost. Vztah ke čtenářství – možnosti podpory.

VLIVY OVLIVŃUJÍCÍ VÝVOJ ŘEČI

 • Vliv jednotlivých schopností a dovedností (motorika, zrakové, sluchové zpracování vjemů…) na vývoj řeči.
 • Vliv sociálního prostředí na vývoj řeči.
 • Úloha MŠ, možnosti pedagoga.

ŘEČ – jazykové roviny řeči

 • Rovina lexikálně sémantická. Rovina morfologicko – syntaktická. Rovina pragmatická. Foneticko-fonologická rovina.

ROVINA LEXIKÁLNĚ SÉMANTICKÁ – šíře slovníku a porozumění řeči

 • Základní diagnostika řeči v rovině lexikálně sémantické.
 • Principy rozvoje slovní zásoby, chápání pojmů od pasivní roviny řeči (porozumění slovům) po aktivní rovinu.
 • Budování slovníku v souvislostech, vedení k slovně logickým strukturám řeči od nadřazených pojmů (kategorizace).
 • Po vyšší slovně logické struktury – uvažování, usuzování. Pojmy související s budováním pojmu přirozeného čísla.
 • Základní možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku.
 • Výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe.

ROVINA MORFOLOGICKO – SYNTAKTICKÁ – tvarosloví, větná stavba řeči
Základní diagnostika řeči v rovině morfologicko – syntaktické.
Systematické podporování užívání slovních druhů, správné tvarosloví podpora větné stavby.
Základní možnosti intervence u dětí, kde vývoj v oblasti neodpovídá věku (zejména dysgramatismy v řeči).
Výměna podnětů, zkušeností, odkazu na materiály, příklady dobré praxe.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE