17.—21. 8. 2020 – Letní škola
Pro pedagogy

17.—21. srpna 2020

nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

Pondělí

17. 8. 2020

Mgr. Jiřina Bednářová:

„Jak podporovat matematickou, čtenářskou pregramotnost, polytechnickou výchovu V MŠ a nepřehltit sebe ani děti“

Časový rozsah: 9.00 – 16.00 hodin

Mgr. Roman Musil:

„Techniky hlasitého čtení“

Časový rozsah: 8.30 – 16.30 hodin

Úterý

18. 8. 2020

Mgr. Jiřina Bednářová:

Rozšíření tématu v praxi – „Diagnostika a stimulace dítěte v předškolním věku“ 

Časový rozsah: 8.30 – 15.00 hodin

Mgr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA:

“Řešení konfliktů v komunikaci s rodiči, kolegy a vedením školy”

Časový rozsah: 8.30 – 16.30 hodin

MgA. Lucie Ulíková:

Tisk na látku – linoryt – monotyp a další experimenty

Časový rozsah: 18.00 – 21.00 hodin

Středa

19. 8. 2020

Pracovní skupina matematické gramotnosti

„Přechod dětí z MŠ na ZŠ zaměřený na matematickou gramotnost“

Časový rozsah: 8.30 – 14.30 hodin

Mgr. Michaela Veselá:

Výchovné problémy ve škole a možnosti jejich řešení „Práce se třídou“

Časový rozsah: 8.30 – 16.30 hodin

Společná párty pro všechny účastníky Letní školy – neformální sdílení

od 17.00 do 18.00 hodin prohlídka zámku a důdních prostor
od 18.00 do 19.00 hodin společná večeře formou rautu
od 19.15 hodin k tanci a poslechu zahrají muzikanti a herci z divadla Semafor
sdílení společných témat z profesního života

Čtvrtek

20. 8. 2020

Mgr. Květa Hrbková:

„Asertivní chování pro učitele MŠ v praktickém životě“

Časový rozsah: 8.30 – 14.30 hodin

Mgr. Michaela Veselá:

Komunikace „Jak vést obtížný rozhovor s rodičem žáka nebo s žákem“

Časový rozsah: 8.30 – 16.30 hodin

Pavla Bauerová:

„Umění relaxace pro pedagogy“ – za pěkného počasí cvičíme v přírodě

Časový rozsah: 17.00 – 18.00 hodin

Pátek

21. 8. 2020

Mgr. Marcela Erbeková a Mgr. Petra Kaprálková:

„Pojďte s námi zMAPovat, co nám díky MAPce funguje“

Časový rozsah: 8.30 – 12.00 hodin

PONDĚLÍ 17.8.2020

„Jak podporovat matematickou, čtenářskou pregramotnost, polytechnickou výchovu v MŠ a nepřehltit sebe ani děti“ s Mgr. Jiřinou Bednářovou

Jak souvisí čtenářská a matematická pregramotnost?

Má polytechnická výchova vztah k uváděným pregramotnostem?

Povídání nad současnými tématy a smysluplným rozvojem myšlení a pohybové koordinace předškolního dítěte.

„Techniky hlasitého čtení“ s Mgr. Romanem Musilem

Seminář vede učitele mateřských škol ke správnému hlasitému čtení, které využijí při čtení pohádek a příběhů dětem, ale také při učení básniček dětí předškolního věku. Učitele základních škol vede k metodice hlasitého čtení, kterou mohou využít se svými žáky při výuce této dovednosti. Seminaristé se seznámí se základními pojmy, jakými jsou artikulace, intonace, barva hlasu, tempo, rytmus, pauza, důraz.

V mnoha cvičeních si tyto techniky sami vyzkoušejí. Seminář provázejí i teoretické komentáře, jakých chyb se často děti při čtení dopouštějí a jakými metodami tyto chyby odstranit.

Seminář je určen pro pedagogy MŠ a ZŠ.

ÚTERÝ 18.8.2020

„Diagnostika a stimulace dítěte v předškolním věku“ rozšíření tématu v praxi
s Mgr. Jiřinou Bednářovou

Pouze pro účastníky, kteří seminář již s lektorkou absolvovali.

Co přináší každodenní praxe v diagnostice předškolního dítěte aneb co chceme a potřebujeme konzultovat; co se daří a kde jsou slabá místa. Jedná se o výměnu zkušeností mezi lektorkou a účastníky navzájem. Předpokládá ochotu podělit se o své zkušenosti, podpořit kolegy svým názorem. Konkrétní ukázky diagnostik a postupy velmi vítány (nejsou však nezbytně nutné).

“Řešení konfliktů v komunikaci s rodiči, kolegy a vedením školy”
s Mgr. Bc. Zuzanou Svobodovou, Ph.D., DBA

Vzdělávací program je zaměřen na praktický výcvik v řešení konfliktů v komunikaci s rodiči, kolegy a vedením školy. Účastníci se seznámí s druhy konfliktů a účinnými strategiemi a způsoby jejich řešení.  Zároveň budou vedeni k sebezkušenostnímu přístupu a práci s vlastními představami a případnými prekoncepty. Účastníci pochopí a budou schopni aplikovat vhodné strategie při jednání s různými skupinami osob a budou schopni identifikovat možné konfliktní situace, účinně jim předcházet a případně najít vhodná další řešení.

Tematické bloky:

Teoretický rámec a terminologické vymezení – vymezení, druhy konfliktů, strategie, způsoby řešení; konflikt-spor-problém

Konfliktní situace ve školství

Fáze konfliktů

Spouštěče a prevence

Pozice OK-OK

Praktický nácvik: Popis-interpretace-hodnocení, technika druhé židle, technika tři rádcové

Rozbor konkrétních případů ze života školy

Závěrečná část, diskuze, dotazy, zpětná vazba

Seminář je určen pro pedagogy ZŠ.

Tisk na látku – linoryt – monotyp a další experimenty s MgA. Lucií Ulíkovou

V interiéru je mnoho věcí, kterým můžeme vtisknout osobitost a originalitu. Tisk na textilní doplňky je výborným způsobem jak projevit svoji kreativitu. Na naší dílně si vyzkoušíme techniku linorytu, vyrobíme razítka, šablony a neučíme se jiné alternativní techniky tisku na textil.

STŘEDA 19.8.2020

„Přechod dětí z MŠ na ZŠ zaměřený na matematickou gramotnost“ s týmem pracovní skupiny matematické gramotnosti

Vzdělávací seminář vychází z potřeb současného školství získat přehled o stavu a metodách v oblasti rozvoje matematické gramotnosti v současném školství zaměřeném na období přechodu z mateřské školy do základní školy. Seminář je zaměřen na výměnu zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe a informací z oblasti výuky matematiky a technologií. Účastník pozná specifika přirozené výuky matematiky na základě přímých zkušeností pedagogů s matematickými úlohami v různých prostředích MŠ a 1. ročníku ZŠ. Každý účastník si odnese pracovní listy k didaktickým hrám, seznam námětů a odkazů na praktické didaktické pomůcky a portály.

V závěru účastníky čeká losování s možností získat pro školu didaktickou pomůcku od firmy MORAVIA Consulting.

1. část

Zahájení, přivítání (Mgr. Kateřina Schejbalová, Ing. Monika Žilková)

Předmatematické představy v otázkách a odpovědích – prezentace MŠ (Jiřina Řeháková, Jarmila Šebková)

Rozvoj matematických dovedností na počátku 1. ročníku základní školy Prezentace ZŠ (Mgr. Jana Široká,
Mgr. Vlasta Brožková, Mgr. Martina Laurová)

2. část

Didaktické hry a pomůcky pro předškoláky, které aplikujeme v MŠ

Didaktické hry a pomůcky pro předškoláky, které aplikujeme v 1. třídě ZŠ

3. část

Nové trendy v rámci matematické gramotnosti, didaktické pomůcky a materiály

Praktická ukázka Ozoboti: zábava a učení do kapsy (pro MŠ a ZŠ)

Diskuze, sdílení

Připojte se k nám a sdílejme své zkušenosti z oblasti matematické gramotnosti na prvním přechodu v rámci systému vzdělávání. Celý rok jsme pro Vás připravovali seminář, který nepovede lektor odborník nepracující ve vzdělávacím systému současného školství, ale pedagogové z mateřských a základních škol. Mezi Vámi jsou ti praví odborníci z praxe a běžných podmínek současného vzdělávacího systému v našem regionu, tak se těšíme na praktické sdílení a vzájemné obohacení o nové poznatky v tak diskutovaném tématu jako je matematická gramotnost, a to z pohledu MŠ a ZŠ.

Partnerem semináře je firma MORAVIA Consulting, která nabízí široké portfolio produktů určených pro vzdělávání a rozvoj dětí a mládeže. Je mezinárodním distributorem kalkulaček, interaktivních robotů, 3D tiskáren, skenerů. MORAVIA Consulting spolupracuje s několika vzdělávacími instituty a zástupce firmy přijede mezi nás představit výukové materiály za výhodné ceny.

Seminář je určen pro pedagogy MŠ a elementaristy ZŠ.

Výchovné problémy ve škole a možnosti jejich řešení „Práce se třídou“
s Mgr. Michaelou Veselou

Seminář bude zaměřen na výchovné problémy ve škole a možnosti jejich řešení – práce se třídou v rámci třídnické hodiny – pedagogické nástroje, postupy a metody, které umožní orientovat se ve vztazích ve třídě a povedou ke zdravému klimatu třídy a které lze použít nejen v rámci třídnických hodin, ale i v rámci vyučování v okamžiku, kdy je třeba řešit vztahové konflikty nebo nežádoucí projevy chování.

Seminář je určen pro pedagogy a ředitele MŠ a ZŠ.

ČTVRTEK 20.8.2020

„Asertivní chování pro učitele MŠ v praktickém životě“ s Mgr. Květou Hrbkovou

Asertivita představuje ucelený komunikační styl, který zohledňuje nejen komunikační dovednosti, ale i stabilitu osobnosti. Asertivita je umění prosadit se a zároveň respektovat potřeby druhých, napomáhá k synergii – tedy spolupráci s ostatními. Být asertivní znamená stát si na svých právech bez toho, abychom ponižovali druhého. Znamená to také, že uznáme právo druhého na jeho názor. Seminář proto přináší nástroje, směřující k osvojení si asertivní techniky tak, aby se pedagog uměl rozhodovat sám za sebe a za rozhodnutí nesl odpovědnost, a také přispěl svým chováním ke stabilitě pracovního týmu a celkově dobré náladě v rámci celé školy.

Seminář je určen pro pedagogy a ředitele MŠ.

„Jak vést obtížný rozhovor s rodičem žáka nebo s žákem“ s Mgr. Michaelou Veselou

Seminář bude zaměřen na téma Jak vést obtížný rozhovor s rodičem žáka anebo s žákem, a to při dodržení zásad vzájemného respektu a úcty; jak v průběhu rozhovoru nenarušit vzájemnou důvěru, případně ji prohloubit; jak si stanovit cíl rozhovoru a jak cíle dosáhnout. Trénování dovedností užitečných pro vedení nenásilného rozhovoru.

Seminář je určen pro pedagogy a ředitele MŠ a ZŠ.

„Umění relaxace pro pedagogy“ s Pavlou Bauerovou

Hodina jógy a relaxace pro pedagogy a ředitele MŠ a ZŠ. Za pěkného počasí cvičíme v přírodě.

Při nepřízni počasí se přesuneme do prostor zámku.

Vezměte si s sebou: podložku na cvičení, menší deku, příjemné oblečení a obuv na cvičení, pití a dobrou náladu!

PÁTEK 21.8.2020

„Pojďte s námi zMAPovat, co nám díky MAPce funguje“
s Mgr. Marcelou Erbekovou a Mgr. Petrou Kaprálkovou

„Nejdůležitější cestou k úspěchu je společné sdílení – sdílení mezi školami a mezi pedagogy,“ řekla Mgr. Petra Kobrová na konferenci „Společně pro úspěch našich škol a dětí na Říčansku“ 20. 2. 2020. A my na ní společně s vámi na letní škole navážeme.

Přinášíme ukázky z praxe ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice:

Pod Pokličkou Školního Poradenského Pracoviště – ŠPP jako centrum týmové spolupráce

Talentové/víceoborové třídy a zapojení odborníků z praxe do výuky na 2. stupni

Pojďme společně diskutovat o slastech a strastech pedagogického povolání.

Těšíme na sdílení zajímavých nápadů a zkušeností.

Seminář je určen pro všechny MAP (Milé A Pracovité) pedagogy ZŠ.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE