21. 4. 2021 – Vedení spisové služby ve školách v souladu s GDPR, včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skartačním plánem pro MŠ a ZŠ
Online seminář pro ředitele a administrativní pracovníky MŠ a ZŠ s RNDr. Ing. Evou Urbanovou, MBA

21. dubna 2021, od 9.00 do 14.00 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Online seminář je určen pro ředitele a administrativní pracovníky mateřských a základních škol, které jsou součástí MAP Říčany.

 

Anotace

Práce s dokumenty je nezbytnou součástí každodenního života jejich původce, škol nevyjímaje. Jak motivovat zaměstnance, aby s dokumenty správně zacházeli? Jak zkrátit čas, který musí být věnován péči o dokumenty? Nastavení procesu oběhu dokumentů je třeba v praxi přizpůsobit provozním podmínkám jednotlivých původců tak, aby byl efektivní a co nejméně zatěžoval. Práce s dokumenty musí probíhat v souladu nejen s archivní legislativou, ale i s GDPR, aby nedošlo k porušení zásad ochrany osobních údajů.

Seminář je zaměřený na praktickou aplikaci právních předpisů v oblasti archivnictví a spisové služby v prostředí škol a školských zařízení. Obsah semináře vychází z legislativní povinnosti škol vést spisovou službu, pečovat o dokumenty a umožnit výběr archiválií.

 

Předběžný obsah semináře:
platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby;
platná legislativa v oblasti GDPR;
základní pojmy v archivnictví, spisové službě;
povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby;
oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání);
podací deník vs. software elektronické spisové služby;
tvorba spisu;
skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce;
spisová rozluka;
vedení spisové služby v mimořádných situacích;
tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu;
aktuality k datu konání semináře.

 

Cílem setkání je seznámení účastníků semináře s efektivním způsobem vedení spisové služby ve školách v souladu se zásadami GDPR, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací.

Online seminář je zdarma. Je pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE