24.03.2021 – Rozvoj komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku, prevence vzniku poruch řeči a prevence vzniku čtenářských obtíží
Online seminář zaměřený na logopedickou prevenci s Mgr. Martinou Křivkovou

24. března 2021, od 9.00 do 16.00 hodin

link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Akreditovaný online seminář je určen pro logopedické asistenty a pedagogy mateřských škol, které jsou součástí MAP Říčany.

Program:
Řečový vývoj intaktního dítěte

  • Komunikační schopnosti a jejich vývoj, stadia vývoje řeči
  • Nejčastější chyby a omyly z logopedické praxe Pracovní dílna – metodická část pro pedagogy MŠ, logopedické asistentky
  • Praktické ukázky lekcí pro kolektivní logopedickou péči v mateřské škole
  • Speciální obrazový materiál
    • Baterie her pro rozvoj zrakového vnímání (paměť, pozornost, diferenciace)
    • Baterie her pro rozvoj sluchového vnímání (paměť, pozornost, diferenciace)
    • Baterie her pro rozvoj slovní zásoby, vyjadřovacích obratností a komunikačních dovedností

Účastníci semináře obdrží osvědčení, které následně zašleme e-mailem.

Těšíme se na Vás!
Mgr. Martina Křivková a tým MAP Říčany

 

Cílem akreditovaného online semináře je posílení kompetencí logopedických asistentů a pedagogů mateřských škol zaměřených na komunikační schopnosti dětí zacílených na nejčastější chyby a omyly logopedické praxe. Účastníci se naučí používat logopedickou pomůcku – obrázkové magnety, které díky projektu MAP budou aplikovat ve své školce.

Seminář je zdarma, pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE