Probíhá aktualizace Strategického rámce MAP
Zasílejte nám své návrhy na změny do 19. 03. 2021 na map@ricany.cz.

V březnu 2021 bude možná po šesti měsících aktualizace Strategického rámce do roku 2023, který obsahuje investiční záměry dle jednotlivých priorit, které se váží na cíle MAP. Zasílejte nám své návrhy na změny do 19. 03. 2021 na map@ricany.cz. K novým projektovým záměrům zaměřeným na budování kapacit škol a odborných učeben musí být přiložen souhlas zřizovatele.

Při aktualizaci seznamu investičních priorit nesmí docházet k odstraňování projektů a jejich vazeb na klíčové kompetence, které jsou předloženy do IROP, proto jsou ve Strategickém rámci ponechány projekty, které jsou v realizační fázi (či zrealizované). Projektové záměry podpořené z IROP musí být v MAP identifikovány stejným způsobem po celou dobu udržitelnosti projektu.

 

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na probíhající výzvy:

MAS – IROP Školství a vzdělávání

Příjem projektů do MS2014+ je možný od 9. 3. 2021 do 30. 4. 2021 do 8 hodin. Minimální výše celkových způsobilých výdajů (CZV) na projekt je stanovena na 500 000,- Kč a maximální výše na 5 mil. Kč. Celková alokace činí 7,2 mil. Kč. Projektové záměry podpořené z této výzvy musí být uvedeny v MAP.