SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL

DO VZDĚLÁVÁNÍ PATŘÍ SPOLUPRÁCE A NE KONKURENCE 

„Úroveň školství v regionu má nejvyšší sílu a dopad na každého žáka“, říkají odborníci na školství. Ale jak to udělat? Vznikají různé strategie, dokumenty, projekty. Mimo jiné také MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání. V oficiálních dokumentech je napsáno: „Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.“ Ale zároveň všichni víme, že nařídit něco shora úplně nefunguje. Ať už je to na úrovni spolupráce školy s rodiči, učitelů mezi sebou, ředitelů či zřizovatelů z různých škol a obcí.

V našem kraji za Prahou se často setkávají učitelé a rodiče nejen v jedné třídě a škole, ale třeba i kolegové ze sousední školy, z jiné obce či města. Představitelé formálního i neformálního vzdělávání, zřizovatelé státních i soukromých škol. A není to všude a vždy samozřejmostí! Uvědomujeme si, že se spoustou problémů (např. nedostatek škol, chybějící učitelé, požadavky rodičů na školy a škol na rodiče), které se na řadě míst v ČR teprve pomalu objevují, my v prstenci kolem Prahy už dlouhodobě reálně žijeme a musíme a někdy je i umíme řešit.

Při jednom neformálním ředitelském setkání nás napadlo uspořádat regionální konferenci zejména pro učitele a ředitele, ale i pro zřizovatele, rodiče a veřejnost. V našich školách a obcích máme totiž spoustu lidí, kteří mají co předat dál a zároveň se o své znalosti a zkušenosti rádi podělí s ostatními. To je opravdu cenné! Na přípravě a realizaci konference participuje (a bude ještě participovat) opravdu velké množství lidí.

O tom, jak moc se povede nejen uspořádat konferenci, ale zejména pak implementovat získané zkušenosti do praxe, rozhodneme my všichni, kteří se ve čtvrtek 20. února 2020 sejdeme SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL A DĚTÍ NA ŘÍČANSKU.

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy, spoluorganizátorka konference

MAPA KONFERENCE

CO ŘÍKAJÍ PANELISTI O KONFERENCI

I. PANELOVÁ DISKUSE 
“PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL”

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

MODERÁTOR

Je autorem velkého množství odborných článků, knížek, seminářů i konferenčních vystoupení v oblasti vzdělávání. Věnuje se nejen ředitelům škol a pedagogickým pracovníkům, ale také zřizovatelům škol. Svoji cestu vzdělávacím prostorem začal od píky. První učitelské místo našel v krásném vinném kraji pod Pálavou, odkud přešel na speciální školu do Brna. Svoje představy o společném vzdělávání začal naplňovat v rodném Brně, kde v roce 1992 spolu s kolegyní založil Gymnázium INTEGRA. Zde učil zejména svůj oblíbený dějepis. Gymnázium vedl až do roku 2009. Během té doby vystudoval školský management, začal spolupracovat s Centrem školského managementu PedF UK, v jehož čele stál skoro deset let.

Mgr. Vladimír Kořen

STAROSTA MĚSTA ŘÍČANY

Vystudoval na FSV Univerzity Karlovy žurnalistiku. Byl dlouholetým redaktorem České televize, kde se specializoval na vědu a přírodu (autor seriálu České hlavy, týdeníku Planeta věda…). V roce 2006 získal ocenění Česká hlava, o rok později obdržel od AV ČR čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za dlouholetou a cíleně vedenou činnost v popularizaci vědeckých poznatků. Od roku 2010 je starostou Říčan. Město pod jeho vedením zavedlo v r. 2018 projekt Moderní výuka anglického jazyka a počítačová výuka na základních školách v Říčanech.

„JAKÉ MOŽNOSTI MÁ ZŘIZOVATEL A CO MŮŽE UDĚLAT PRO KVALITNÍ ŠKOLU“

Mgr. Bc. Pavla Žižková

ŘEDITELKA ZŠ SVĚTICE

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (1. stupeň se specializací na anglický jazyk). Působila na školách s rozšířenou výukou jazyků, věnovala se žákům s nadáním (spolupráce s Centrem nadání, o.p.s.). Pomáhala rovněž založit mateřskou školu s celodenní výukou anglického jazyka (vedoucí pedagogický pracovník). Je členkou autorského týmu pro vytvoření učebních sad  Lili a Vili (učebnice pro 1. až 3. ročník, nakladatelství Klett). V roce 2013 ve spolupráci s obcí Světice založila úspěšně se rozvíjející základní školu (1. a 2. stupeň).

„UDRŽENÍ VIZE A STRATEGIE KVALITY ŠKOLY I PŘI RŮSTU KAPACITY“

Ing. Martina Olivová

JEDNATELKA ZŠ A MŠ MAGIC HILL

Absolventka ekonomické fakulty Technické Univerzity v Ostravě, obor marketing a obchod. V letech 1994-2004 pracovala jako konzultant v oblasti marketingového poradenství a sociologického výzkumu společnosti TNS AISA. V roce 2004 založila soukromou česko-anglickou mateřskou školu Magic Hill podle vlastního konceptu, v roce 2006 pak otevřela navazující Základní školu Magic Hill. Je absolventkou mnoha seminářů v oblasti – kritického myšlení, respektující pedagogiky, inovativního školství, osobnostního, managerského rozvoje a vedení lidí. Má 2 syny, angažuje se v mnoha charitativních projektech.

„SOUKROMÁ ŠKOLA Z POHLEDU ZŘIZOVATELE“

Tomáš Feřtek

EDUin – PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY A KONZULTANT

V letech 1991 až 2007 reportér a šéfreportér týdeníku Reflex. V současnosti pracuje jako dramaturg a scenárista pro Českou televizi (Případy prvního oddělení, Svět pod hlavou, Četníci z Luhačovic). V roce 2010 byl jedním ze tří spoluzakladatelů obecně prospěšné společnosti EDUin, jejímž cílem je udržovat téma vzdělávání na veřejné scéně a propojovat novinářskou, laickou a odbornou veřejnost. Je autorem publikací Rodiče vítáni (2011) a Co je nového ve vzdělávání (2015).

„PROČ SI UČITELÉ A RODIČE VYBÍRAJÍ INOVATIVNÍ ŠKOLY A JAK SE Z TOHO POUČIT“

II. PANELOVÁ DISKUSE
“PRO ÚSPĚCH NAŠICH DĚTÍ”

Mgr. Jakub Halaš

ŘEDITEL MUZEA ŘÍČANY, PŘÍRODOVĚDEC

Muzeum Říčany řídí nejen jako paměťovou instituci, ale také jako moderní vzdělávací organizaci. „Věřím, že má smysl podporovat moderní vzdělávací trendy a šířit mezi pedagogy nové vzdělávací metody. Zespoda tak podporujeme nezbytné změny našeho vzdělávacího systému.“ Je místopředsedou Geologické komise Asociace muzeí a galerií ČR.

„UČENÍ ZÁŽITKEM: MOTIVACE ŽÁKŮ K DALŠÍMU UČENÍ“

Mgr. Petra Kobrová

PEDAGOG, OPEN GATE

V letech 1991 až 2007 reportér a šéfreportér týdeníku Reflex. V současnosti pracuje jako dramaturg a scenárista pro Českou televizi (Případy prvního oddělení, Svět pod hlavou, Četníci z Luhačovic). V roce 2010 byl jedním ze tří spoluzakladatelů obecně prospěšné společnosti EDUin, jejímž cílem je udržovat téma vzdělávání na veřejné scéně a propojovat novinářskou, laickou a odbornou veřejnost. Je autorem publikací Rodiče vítáni (2011) a Co je nového ve vzdělávání (2015).

„CO MŮŽE PEGAGOG UDĚLAT PRO TO, ABY BYLO KAŽDÉ DÍTĚ ÚSPĚŠNÉ?“

Ing. Patrik Matlák

ŘEDITEL MŠ A ZŠ SOFIE

Ředitel MŠ a ZŠ Sofie od září 2014, podílel se na vzniku základní školy Sofie v roce 2012. V letech 2012 až 2016 řídil Institut celostního učení, který vzdělával učitele v oblasti moderního přístupu k filozofii Marii Montessori. Osobně se angažuje v oblasti návratu tradic do běžného života.

„MONTESSORI PEDAGOGIKA“

Mgr. Jitka Hánová

RODIČ, PŘEDSEDKYNĚ ŠKOLSKÉ RADY V ZŠ T. G. MASARYKA MNICHOVICE

Profesně se pohybuje v oblasti osobního rozvoje bezmála 15 let, kdy opustila korporátní prostředí a stala se nezávislým trenérem a koučem. Rovnováha mezi„kariérou“ a úsměvem vlastních dětí jí dala nadhled, pokoru a důvěru ve vlastní schopnosti. Mezi hlavní oblasti, na které se zaměřuje, patří psychometrika, leadership a koučink. Věnuje se školení týmů v oblasti komunikačních, prodejních a prezentačních dovedností. V současnosti ji také velmi oslovila spolupráce v oblasti školství.

„KOMUNIKACE JE KLÍČEM KE SPOLUPRÁCI“

I. BLOK WORKSHOPŮ

1. Hodnotová a postojová výuka

Jiří Luka

ŘEDITEL ZŠ MAGIC  HILL

Vystudoval učitelství prvního stupně na Pedagogické fakultě a management pracovníků ve školství na Univerzitě Karlově. Získal ocenění Zlatý Ámos České republiky, je autorem školního vzdělávacího projektu Základní školy Open Gate a v současné době řídí Základní školu Magic Hill v Říčanech u Prahy.  „Pedagogika i koučink mají společné to, že jsou doprovázením druhého na jeho cestě za určitým cílem, v obou oblastech se pracuje se silnými i slabými stránkami člověka s tím, že ty silné se především rozvíjejí a slabé vyrovnávají tak, aby nebránily v rozvoji a růstu vnitřního potenciálu každého jednotlivce.“

ANOTACE WORKSHOPU:

– Patří hodnotová a postojová výchova do škol?

– A jak konkrétně ji zařazovat?

– Jaké metody lze použít?

– Jak pomáhá hodnotová výchova v efektivitě vyučování?

– Jak vytvářet s dětmi vztah založený na důvěře, empatii a vzájemném respektu? Co jsou to třídní oázy? Proč dělat celoškolní setkání žáků? Jaký mají význam?

– O zkušenostech s hodnotovou a postojovou výchovou si budeme nejen povídat, sdílet zkušenosti, ale také si některé konkrétní aktivity vyzkoušíme.

 

Magic Hill, Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany

od 11.45 do 13.15 hodin

Kapacita: 15 účastníků

2. Netradiční metody na podporu čtenářské gramotnosti

Dalibor Dudek (DD)

ŘEDITEL 3. ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA

Kdo je DD? Učitel s 30 letou praxí, ředitel ZŠ v Říčanech. Věnuje dlouhodobě některým odborným tématům z pozice lektora vzdělávání (čtenářské dovednosti, projektová výuka, metody činnostního učení…); působí jako mentor na školách v rámci projektu Začínající učitel (NIDV). Je autorem a spoluautorem následujících publikací: Čtenářská gramotnost a mediální výchova – CD s metodikami pro učitele ZŠ (Abeceda); Hraj si, čti a piš, pomůže ti myš – E učebnice čtenářské gramotnosti pro žáky ZŠ (Abeceda); Pracovní sešity Čteme s porozuměním (RAABE). DD je také pan král, neboť má tři dcery.

ANOTACE WORKSHOPU:

– šifrování, kolážování, práce s fotografií, obrázky a střípky z tématu tvůrčího psaní

 

Magic Hill, Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany

od 11.45 do 13.15 hodin

Kapacita: 12 účastníků

3. Učíme se venku

Kateřina Čiháková

PŘÍRODOVĚDKYNĚ A METODIČKA MUZEA ŘÍČANY

V muzeu pracuji jako metodička a mentorka pedagogů ZŠ v oblasti badatelsky orientované výuky. Učím také přírodopis na 2. stupni v ZŠ Světice, a to zejména venku, badatelskými metodami. Je pro mě důležité učit žáky v místě, o místě a pro místo, kde žijí.

 

Alena Miklová

UČITELKA MAGIC HILL

Je učitelkou 1. stupně s dlouhou a různorodou pedagogickou praxí na státních i
soukromých školách. Specializuje se na kooperativní výuku a výuku venku. Je
koordinátorem výuky na farmě a školním koordinátorem Mezinárodního projektu
Ekoškola.

 

Markéta Strouhalová

KOORDINÁTOR ŠKOLNÍ FARMY MAGIC HILL

Přešla na pozici koordinátora školní farmy ZŠ Magic Hill z říčanské Dětské léčebny Olivovna, kde zastávala roli vedoucího vychovatelů. Ve volném čase lektoruje kurzy zahradní terapie na VOŠ Jabok. Svoji zahradní profesi začala budovat na mateřské dovolené s dětmi, kdy absolvovala kurz Zahradní terapie na Mendelově univerzitě Brno, dále kurz Úvod do permakultury, Úvod do semenaření, základy EVVO a v současnosti studuje na Střední zahradnické škole kurz Zahradník.

 

ANOTACE WORKSHOPU:

Výzkumy i praxe dokazují, že výuka venku má pozitivní vliv na klima třídy, zvyšuje motivaci žáků k učení, má preventivní účinky na zdraví a kondici dětí a v neposlední řadě přispívá i k větší pohodě učitelů. Nemáte ve škole zahradu ani blízký les? Environmentální výuka ve vás vyvolává spíše pochybnosti a otázky, jak a proč ji zařazovat do výuky? Poradíme vám, jak na to. Projdeme společně výukové programy vedené na školní farmě, ale také programy, které můžete vést na školní zahradě či ve třídě na okenním parapetu. Učit venku lze cokoliv aneb učení a učení se venku jako běžná součást rozvrhu. Budeme s vámi sdílet nápady i do hodin čtení, matematiky, přírodovědy, výtvarky a dalších. Seznámíte se také s ukázkami aktivit z praktických kurzů Muzea Říčany pro učitele.

 

Magic Hill, Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany

od 11.45 do 13.15 hodin

Kapacita: 15 účastníků

4. Anglicky a česky od první třídy

Clara Janecka

je učitelkou angličtiny s certifikací TEFL, která posledních 5 let vyučuje v bilingvním školním prostředí na ZŠ Magic Hill. Je kandidátkou DipTESOL. Věnuje se vzdělávání a rozvoji učitelů.

 

Alena Miklová

je učitelkou prvního stupně na ZŠ Magic Hill s.r.o., která v bilingvním prostředí vyučuje třetím rokem. Specializuje se na kooperativní a tematickou výuku s ohledem na třídní klima. Jsou jí blízké metody Kritického myšlení a přístup Líného učitele.

 

ANOTACE WORKSHOPU:

– Proč učit cizí jazyk od nejútlejšího věku?

– Jaká jsou specifika a úskalí výuky v různých věkových skupinách (od 1. do 5. třídy)?

– Co je to dvojjazyčnost a jak ji u žáků postupně dosahovat? Jak může škola využít spolupráci českých a anglických učitelů?

– Lze výuku v českém a anglickém jazyce propojovat? Jak a proč?

– Máte ve škole rodilé mluvčí a chcete je lépe vtáhnout do celého chodu školy a vytěžit více z jejich přítomnosti? Spolupracují vaši učitelé českého jazyka a anglického jazyka?

– Náš seminář vám nabídne kromě zkušeností s výukou ve dvojjazyčné škole i praktickou ukázku společně vedeného projektu.

 

Magic Hill, Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany

od 11.45 do 13.15 hodin

Kapacita: 15 účastníků

5. Jak lze učit o historii a přírodě bez učebnic?
Projektová výuka v tandemu učitele a lektora muzea.

Edita Ježková

KOORDINÁTORKA VZDĚLÁVACÍH AKTIVIT MUZEA ŘÍČANY

V muzeu se věnuju vzdělávání pedagogů i žáků, koordinuju spolupráci se školami. Zaměřuju se zejména na propojování formálního a neformálního vzdělávání, místně ukotvenou výuku, učení venku a proměny školních zahrad. Jsem mentorka badatelsky orientované výuky ve školách.

Blanka Benešová

UČITELKA 2. ZŠ BEZRUČOVA ŘÍČANY 

Celý svůj dosavadní život jsem strávila mezi příbuznými a známými, kteří se zabývají pedagogikou. Vystudovala jsme učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PF UJEP v Ústí nad Labem. Zabývám se jak dětmi nadanými, tak dětmi s problémy. Učím již 13 let a práce mě stále baví a naplňuje.

Jan Šindelář

ŘEDITEL 2. ZŠ BEZRUČOVA ŘÍČANY

Ve škole učím již 13 let. Od července tohoto roku jsem se stal ředitelem školy. Práce s dětmi mi byla vždy blízká a snažím se i v ředitelském křesle být žákům k dispozici. Studoval jsem na PF UJEP v Ústí nad Labem učitelství pro 1. stupeň a Školský management.

ANOTACE WORKSHOPU:

Jak lze v rámci běžné výuky spolupracovat s muzeem, využívat znalosti regionu, zázemí a pomůcky muzea, učit zážitkem a venku. Jak tento typ výuky propojit se ŠVP a zajistit, aby se stal běžnou a pravidelnou součástí výuky.

 

Muzeum Říčany, Rýdlova 271/14, Říčany

od 11.45 do 13.15 hodin

Kapacita: 20 účastníků (Pedagogové 1. a 2. stupně)

6. Typologie osobnosti, komunikační dovednosti a týmová spolupráce

Jitka Hánová

NEZÁVISLÝ TRENÉR V OBLASTI OSOBNÍHO ROZVOJE

Věnuje se psychometrice – barevná typologie Lumina Learning. Školí týmy ve firmách i ve školství. Spolupracuje se ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice – jako odborník i jako rodič.

Ildikó Šalamova

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ZŠ T. G. MASARYKA MNICHOVICE, UČITELKA

Jako člen vedení školy se na oblast efektivní komunikace a týmové spolupráce zaměřuje nejen při plánování vzdělávání pro pedagogický sbor, ale zejména v rámci každodenní praxe.

ANOTACE WORKSHOPU:

Praktický seminář, ve kterém se zaměříme na poznání sebe sama, porozumění druhým a uvědomění si, že každý jsme jiný. Budeme sdílet zkušenosti s komunikací a spoluprací nejen v rámci učitelského týmu, ale zejména s rodiči.

CÍLE:

– sebepoznání a uvědomění si, kdo jsem, své preference chování a komunikační styl

– porozumět druhým a přizpůsobit svůj styl komunikace a chování – poznání hodnoty našich odlišností

– naučit se praktické techniky „rychlého čtení“ druhých, jejich komunikačních stylů

– sdílet zkušenosti se zavedením a realizací tripartit v ZŠ Mnichovice

– setkání: učitel – žák – rodiče

Zlaté pravidlo: „Dělejme druhým tak, jak byste BY sami chtěli, aby jim bylo konané.“

 

MAP společenská místnost, Oliva 1800/2, Říčany

od 11.45 do 13.15 hodin

Kapacita: 15 účastníků

7. Inkluze? Lze začlenit všechny děti do běžné školy?

Jitka Macháčková

ŘEDITELKA 4. ZŠ NERUDOVA ŘÍČANY 

Ve školství pracuji 35 let, v oblasti speciálního školství více jak 30 let. Vystudovala jsem na Pedagogické fakultě UK v Praze – obor učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči. Jsem také máma, babička, teta a snad i někdy dobrá kamarádka a vrba nejen pro děti ve škole.

ANOTACE WORKSHOPU:

Zřizovatelem 4. ZŠ Nerudova je město Říčany. Jsme škola, která je zaměřena na výchovu a vzdělávání žáků se zdravotním postižením, včetně kombinovaných vad. S naší školou se pojí spousta otázek, ale i odpovědí. Můžeme Vám pomoci odpovědět na tyto otázky:

– Inkluze?

– Je možná na škole pro žáky se zdravotním postižením?

– Co je potřeba k přijetí žáků? Jak to vlastně vypadá v hodině?

– Škola nejen v teorii, ale i prakticky?

– Jaké formy a metody, pomůcky můžeme využít?

Klíčová slova: inkluze, vzdělávání, zdravotní postižení, metody a formy práce ve
škole

4. ZŠ Nerudova Říčany, Nerudova 481, Říčany

od 11.45 do 13.15 hodin

Kapacita: 8 účastníků

8. Nápady do tělocviku

David Beneš

učitel 2. ZŠ Bezručova Říčany, lektor atletiky a sportovních her pro kroužky.cz, trenér staršího a mladšího žactva v atletickém klubu Říčany, masér Rugby klubu Říčany a aktivní atlet extraligového družstva Hvězdy Pardubice. Fitness trenér II. třídy, atletický trenér II. třídy

Kristýna Řeháková

učitelka v ZŠ s RVJ Magic Hill a školní metodička prevence, absolventka FTVS UK, bývalý člen české reprezentace skibobistů, následně trenér mládeže a české reprezentace skibobistů, lektorka jógy, absolventka výcviku poradenských a terapeutických dovedností Life Dynamic.

ANOTACE WORKSHOPU:

V atletické části se zaměříme na dynamické rozcvičení na úvod včetně prvků atletické abecedy. Budeme se věnovat základům posilování s vlastním tělem, vyzkoušíme si posilování ve dvojicích. Zahrajeme si americkou verzi vybíjené. Zahrajeme si několik průpravných her využitelných jako zábavné rozcvičení na začátek jakékoliv hodiny TV nebo na školách v přírodě, naučíme se základy hry. Na závěr si vyzkoušíme relaxační techniky a ozdravné imaginační příběhy, které mají pozitivní vliv na snižování napětí a uvolnění těla.

Oblečení a obuv do tělocvičny a lahev s pitím s sebou!

 

Centrum Na Fialce, Mánesova 2530/3a, Říčany (tělocvična)

od 11.45 do 13.15 hodin

Kapacita: 20 účastníků

9. KULATÝ STŮL:

Táhneme za jeden provaz aneb zřizovatelsko–ředitelský sprint

Tucet osobností přijalo pozvání a našlo si ve svém přeplněném diáři čas pro společné setkání nad problematikou vzdělávání v našem regionu. Kolem jednoho stolu s řediteli škol a představiteli obecních samospráv zasedne i odborník na vzdělávání, který se postará o úvodní příspěvek a následné moderování. Bude to opravdu sprint. Každá diskutující zřizovatelsko – ředitelská dvojice (či trojice) má pouze 10 minut na své vystoupení. Věříme, že nejdůležitější pro úspěch našich škol je fakt, že se umíme domluvit, i když to někdy drhne. A v tom je naše síla. Přisedněte s námi ke stolu i Vy.

DISKUTUJÍCÍ:

DPhDr. Václav Trojan, Ph.D.

„Co kdybychom místo kopání příkopů začali stavět mosty…“

Mnichovice

„Společná řešení – společná odpovědnost“

Mgr. Petra Pecková, starostka města Mnichovice

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice

www.mnichovice.cz

 

Vyžlovka

„Málotřídce věříme”

Ing. Jan Pelikán, Ph.D., starosta obce Vyžlovka

Mgr. Jana Pelikánová, ředitelka ZŠ Vyžlovka

www.vyzlovka.cz

 

Sulice

„Škola na zelené louce“

Ing. Petr Čuřík, starosta obce Sulice

Mgr. Josef Kabele, DiS., ředitel ZŠ Sulice

www.obecsulice.cz

 

LOŠBATES

„Cesta ke svazkové škole“

Ing. Josef Řehák, starosta obce Louňovice, předseda svazku

Ivana Dubská, zastupitelka obce Svojetice, místopředsedkyně svazku

www.obecsulice.cz

Říčany

„Od nápadu k realizaci – spojit síly se vyplácí“

Mgr. Hana Špačková, místostarostka města Říčany

Mgr. Pavel Bednář, ředitel 1. ZŠ Říčany

Mgr. Jakub Halaš, ředitel Muzea Říčany

www.ricany.cz

KC Labuť, 17. listopadu 2014, Říčany

od 11.45 do 13.15 hodin

Kapacita: 30 účastníků

II. BLOK WORKSHOPŮ

1. Podpora nadaných dětí na ZŠ a jednotná přijímací zkouška

Petra Kobrová

je ve školství celý svůj život. Již před nástupem do 1. třídy učila své mladší sestry, které na to dodnes s láskou vzpomínají. V pozici učitelky dětí mladšího školního věku se učením baví téměř 25 let. Vystudovala Pedagogická fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Katedru primární pedagogiky, obor Učitelství 1. st. ZŠ. Ve školství pohybuje od roku 1993, kdy tři roky působila na ZŠ a ZUŠ ve Velkých Popovicích. Následně strávila osmnáct let na ZŠ Bezručova v Říčanech. Na 1. stupni ZŠ OPEN GATE vyučuje od roku 2010 a od roku 2011 v pozici Senior Czech Teacher. V současné době působí jako zástupkyně ředitelky pro základní školu Open Gate.

ANOTACE WORKSHOPU:

Pro jaké děti jsou víceletá gymnázia tou nejlepší volbou? Jak jednotná přijímací zkouška (JPZ) vybírá nadané děti? Jak podporuje a rozvíjí příprava k JPZ nadání dětí?

Ať už jste, či nikoliv příznivci testování, srovnávání, standardů, celoplošných zkoušek a testů a mnoha dalších ukazatelů úspěšnosti škol, žáků, studentů, vzdělávací politiky, jedno si musíme říci na rovinu: očekává se, že právě ta naše/vaše škola prokáže své kvality tím, že připraví své žáky na zkoušky a úspěšné absolvování víceletého gymnázia. A zároveň, ve smysluplné harmonii, bude rozvíjet osobnost a potenciál jednotlivých svých svěřenců, kteří si s grácií a lehkostí osvojí požadované kompetence jaksi přirozeně a s nadšením. V tomto workshopu neobjevíme kouzelný proutek, jehož mávnutím se nám vše splní a vyjasní. Nenabízí ani jednoznačné odpovědi na výše uvedené otázky.

Pojďme společně sdílet JAK pomoci žákům vydat ze sebe to nejlepší, JAK motivovat děti (žáky) k tomu, aby své učení vzaly do svých rukou a staly se tak aktivními účastníky vzdělávání. A tu nutnost jednotné přijímací zkoušky si zkusme ochočit nebo ji alespoň podrbat pod bradou.

 

Magic Hill, Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany

od 14.45 do 16.15 hodin

Kapacita: 15 účastníků

2. Hudebka pro „nehudebkáře“

Martin Mužík

UČITEL 2. ZŠ BEZRUČOVA ŘÍČANY

Vystudoval hudební výchovu a psychologii pro SŠ na ZČU. Učí již 17 let z toho 15 let na Bezručce. Vede školní kapelu TROUFALOST.

ANOTACE WORKSHOPU:

Náplní workshopu bude návod pro pedagogy, jak využít instrumentální činnosti v hodinách Hv. Pedagogové budou seznámeni s metodikou zapojení hudebních nástrojů ve výuce prostřednictvím videoukázek z reálné výuky. Interaktivně se seznámí se způsobem hry jednotlivých nástrojů. Reálně si nacvičí skladbu (skladby) s instrumentálním doprovodem. Workshop je zaměřen jak pro neaprobované učitele Hv, tak pro aprobované.

Magic Hill, Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany

od 14.45 do 16.15 hodin

Kapacita: 10 účastníků

3. Konflikt jako součást školy – rodiče, žáci, sbor

Barbora Beharová

UČITELKA ZŠ MAGIC HILL

Barbora Beharová je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy obor speciální pedagogika. Pracuje od roku 2009 jako učitelka v ZŠ Magic Hill a je součástí managementu školy. V této pozici má mnohé zkušenosti s řešením mnoha konfliktních situací. Bára má také zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami ve Středisku rané péče a v předškolní třídě pro děti s kombinovaným postižením. Je absolventkou mnoha kurzů a seminářů např. Kritického myšlení, Hejného metoda výuky matematiky, Začít spolu, Respektovat a být respektován.

Martina Olivová

JEDNATELKA ZŠ A MŠ MAGIC HILL

Absolventka ekonomické fakulty Technické Univerzity v Ostravě, obor marketing a obchod. V letech 1994-2004 pracovala jako konzultant v oblasti marketingového poradenství a sociologického výzkumu společnosti TNS AISA. V roce 2004 založila soukromou česko-anglickou mateřskou školu Magic Hill podle vlastního konceptu, v roce 2006 pak otevřela navazující Základní školu Magic Hill. Je absolventkou mnoha seminářů v oblasti – kritického myšlení, respektující pedagogiky, inovativního školství, osobnostního, managerského rozvoje a vedení lidí. Má 2 syny, angažuje se v mnoha charitativních projektech.

ANOTACE WORKSHOPU:

Bojíte se konfliktů? A co když je konflikt nejen běžnou, ale i žádoucí součástí našich školních (i osobních) životů a úplně vyhnout se jim nemůžeme. Zkuste jej proto využít jako hnací motor a motivaci k dalšímu posunu. Kromě teorie jaké konflikty na školní půdě vznikají a proč se společně budeme zabývat jejich řešením, jaké strategie využít u jednotlivých typů interpersonálních konfliktů. Jak řešit anebo ještě lépe učit děti řešit své konflikty samostatně a jak komunikovat s rodičem, který konflikt primárně hledá.

Magic Hill, Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany

od 14.45 do 16.15 hodin

Kapacita: 15 účastníků

4. Koučink jako individuální forma podpory pedagogů

Jiří Luka

ŘEDITEL ZŠ MAGIC HILL

Vystudoval učitelství prvního stupně na Pedagogické fakultě a management pracovníků ve školství na Univerzitě Karlově. Získal ocenění Zlatý Ámos České republiky, je autorem školního vzdělávacího projektu Základní školy Open Gate a v současné době řídí Základní školu Magic Hill v Říčanech u Prahy.  „Pedagogika i koučink mají společné to, že jsou doprovázením druhého na jeho cestě za určitým cílem, v obou oblastech se pracuje se silnými i slabými stránkami člověka s tím, že ty silné se především rozvíjejí a slabé vyrovnávají tak, aby nebránily v rozvoji a růstu vnitřního potenciálu každého jednotlivce.“

ANOTACE WORKSHOPU:

Co je a co není koučink?

Jak jej lze zapojit do škol?

Jak může pomoci v dnešní hektické době učitelům a jak vedoucím pracovníkům?

Jaká je síla dobře položených otázek?

Jaké konkrétní metody koučinku se dají využít v praxi?

A co naši žáci?

Můžeme využít koučovacího přístupu při práci s nimi, při vedení výuky? Co je to SOLE (Self Organized Learning Environment)?

V duchu koučinku se budeme ptát, hledat odpovědi, stanovovat si cíle, zkoušet si přímo konkrétní metody koučovacího procesu, vytvoříme si kolo rovnováhy a vyzkoušíme koučování projektů.

Magic Hill, Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany

od 14.45 do 16.15 hodin

Kapacita: 15 účastníků

5. Výtvarka i pro „nevýtvarkáře“ na 2. stupni

Renata Vegricht

UČITELKA 3. ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA ŘÍČANY

Vystudovala jsem učitelství němčiny a základy společenských věd. Nyní učím na ZŠ U lesa na 2. stupni německý jazyk a výtvarnou výchovu. Proč bych vám workshop doporučila? Nový zážitek společně učit vlastní žáky s lektorkou muzea, výrazně oživil výuku a byl pro mě značným přínosem.

Carolina Sidon

METODIČKA A MENTORKA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY MUZEA ŘÍČANY

Jsem výtvarnice a mám vystudovanou výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Pracuji jako lektorka a metodička v Muzeu Říčany a učím dějiny umění na Lauderových školách v Praze. Myslím si, že výtvarná výuka může bavit i děti a učitele, kteří nemají výtvarný talent.

ANOTACE WORKSHOPU:

Představení 3 konkrétních výukových bloků, vč. připravených pomůcek: Ornament v kultuře, Ornament v přírodě, Ornament a řemeslo. Ve výtvarné výchově nemusíme jenom kreslit nebo malovat. Můžeme se učit dívat, jak se výtvarník dívá na přírodu, na matematiku, na historii a na místo, kde bydlí. Výsledná kresba nemusí být důležitá a „hezká“, ale může být výsledkem zážitku z procesu učení, jak se dívat kolem sebe a hledat detail v celku.

Účastník workshopu si vyzkouší inspirativní aktivity:

– focení přes kapesní lupy

– vycházka a selfie focení

– kresba v terénu

– metody hodnocení ve VV

Muzeum Říčany, Rýdlova 271/14, Říčany

od 14.45 do 16.15 hodin

Kapacita: 20 účastníků

6. Pod Pokličkou Školního Poradenského Pracoviště

Renata Vegricht

ZÁSTUPCE PRO INKLUZI ZŠ T. G. MASARYKA MNICHOVICE

speciální pedagožka a učitelka na I. stupni. Spolupracuje také s žáky z II. stupně v talentovém bloku, jehož hlavní myšlenkou je „Radost pomáhat“.

Jana Březinová

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

Ve své privátní praxi se věnuje poradenství a terapii pro děti, jejich rodiče a dospělé. Pracuje také v oblasti reprodukční medicíny. Je lektorkou a supervizorkou pro pedagogy a odborníky v pomáhajících profesích.

ANOTACE WORKSHOPU:

Školní poradenské pracoviště hraje v době inkluze stále větší roli. Převážně pak jako zdroj podpory a informací nejen pro žáky a jejich rodiče, ale hlavně pro pedagogy. Během diskuze a sdílení zkušeností z praxe odpovíme na otázky, jak může ŠPP pracovat, jak nastavit strukturu, postupy a vzájemnou spolupráci. Představíme také nejčastější témata a problémy řešené v rámci ŠPP.

V rámci semináře bude probíhat diskuze na tato témata:

– ŠPP jako centrum týmové spolupráce
– Dítě v krizi, syndrom CAN v rámci ŠPP
– Rodič jako partner školy v rámci inkluze
– Podpora školního psychologa pro pedagogy školy, supervize
– Děti s poruchami chování z pohledu psychologa
– Role asistenta pedagoga ve škole
– Spolupráce ŠPP s dalšími subjekty
– Příklady z praxe (komunikace s rodiči, podpora pedagogů, asistentů apod.)

MAP společenská místnost, Oliva 1800/2, Říčany

od 14.45 do 16.15 hodin

Kapacita: 15 účastníků

7. Předměty v pohybu – nejen pro tělocvikáře

Monika Dobešová

UČITELKA 3. ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA ŘÍČANY

absolventka FTVS UK v Praze, obor TV, specializace rytmická gymnastika a sporty v přírodě, trenérka soutěžních forem aerobiku, absolventka celé řady seminářů a kurzů zejména v oblasti tělovýchovy

Kateřina Raková

UČITELKA 3. ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA ŘÍČANY

absolventka FTK UP v Olomouci, obor ČJ – TV, specializace sportovní a pohybové hry, trenérka lacrossu mládeže, hráčka české ženské lacrossové reprezentace

ANOTACE WORKSHOPU:

Motto: „Ve čtvrtek se s námi naučíte a v pátek s žáky vyzkoušíte“

V rámci workshopu Vás naučíme nespočet různorodých pohybových her, aktivit, tělovýchovných chvilek chcete-li, které uplatníte v prostředí běžné školní třídy, na chodbě, v tělocvičně, na louce. Pro vyučující M, ČJ, Z, AJ, NJ, PŘ, FY, CH, D apod. nabízíme nové výukové metody:

Předměty v pohybu

– Každá praktická ukázka může mít několik úrovní (1. – 9. level).

– Překvapte své žáky něčím novým, aktivujte věčné spáče. Zvedněte je ze židlí. Jistě všichni trochu pohybu oceníme.

– Suplujete TV a máte pocit, že je to za trest? Není třeba se pouštět do žádných větších akcí, můžete využít naše doporučené aktivity, stačí je mít někde po ruce či v kapse.

– Stále váháte? Znáte stolní hry: piškvorky, pexeso a logiko? Tak ty si například zahrajeme společně v tělocvičně.

Obě lektorky se inspirují velmi často Janem Amosem Komenským – ŠKOLA HROU. Těšíme se na Vás.

Doporučujeme s sebou pohodlné převlečení na cvičení!

4. ZŠ Nerudova Říčany, Nerudova 481, Říčany (tělocvična)

od 14.45 do 16.15 hodin

12 účastníků (dle kapacity tělocvičny). Při vyšším zájmu se případně rozdělíme na diváky/cvičence a budeme se střídat.

8. Co změnilo svět vzdělávání a proč nevede cesta zpátky

Tomáš Feřtek

PUBLICISTA, DRAMATURG A SCENÁRISTA, PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY A KONZULTANT EDUin

Autor publikací Rodiče vítáni (2011) a Co je nového ve vzdělávání (2015).

EDUin je Informační centrum o vzdělávání, jehož cílem je udržovat téma vzdělávání na veřejné scéně a propojovat novinářskou, laickou a odbornou veřejnost.

ANOTACE WORKSHOPU:

Řeč bude o tom, co doopravdy chce společnost po svých školách a co z toho se jim daří a nedaří uskutečnit.

KC Labuť, 17. listopadu 2014, Říčany

od 14.45 do 16.15 hodin

8. Co změnilo svět vzdělávání a proč nevede cesta zpátky

Tomáš Feřtek

PUBLICISTA, DRAMATURG A SCENÁRISTA, PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY A KONZULTANT EDUin

Autor publikací Rodiče vítáni (2011) a Co je nového ve vzdělávání (2015).

EDUin je Informační centrum o vzdělávání, jehož cílem je udržovat téma vzdělávání na veřejné scéně a propojovat novinářskou, laickou a odbornou veřejnost.

ANOTACE WORKSHOPU:

Řeč bude o tom, co doopravdy chce společnost po svých školách a co z toho se jim daří a nedaří uskutečnit.

KC Labuť, 17. listopadu 2014, Říčany

od 14.45 do 16.15 hodin

10. Montessori pedagogika v praxi

Vítek Březka a Iveta Limburková,

UČITELÉ 1. STUPNĚ V ZŠ SOFIE

Učí jinak již přes 15 let, z toho posledních 6 let v ZŠ Sofie v Říčanech. Oba absolvovali roční školení v oblasti moderní Montessori pedagogiky. Kromě pedagogického působení se věnují i jiným oblastem, Vítek se angažuje v dramatické přípravě žáků a sám hraje, Iveta se věnuje zpěvu, sólovému i sborovému.

ANOTACE WORKSHOPU:

Na dvou praktických oblastech v češtině a matematice si ukážeme, co ve skutečnosti je moderní pojetí Montessori pedagogiky. Po společném úvodu se skupina podle svých preferencí rozdělí do dvou tříd dle vlastních preferencí. V českém jazyce ukážeme, jak za pomoci vyprávění příběhu, barevného a tvarového kódování vytvořit asociace a vazby žáků na zkoumanou oblast. Jak pracovat se slovními druhy ve skupině a samostatně, jak využít při cvičeních, opakování a upevňování učiva. Vše si prakticky vyzkoušíte a odnesete náměty do každodenní praxe.

V matematice představíme, jak lze učit násobilku jinak. Jakým způsobem zajistit ukotvení představy operace jako matematického konceptu. Násobení s vizuální oporou perlového materiálu, dekanomický čtverec a počítání se čtvercovou sítí, hry s prostorem, ověření výpočtem.

MŠ a ZŠ SOFIE, Žižkova 286/12, Říčany

od 14.45 do 16.15 hodin

16 účastníků

Zaujala Vás tato konference?

Neváhejte a přihlašte se, kapacita je omezená.